Área de Usuarios
Portada > Transparencia > Natureza e funcións

Transparencia

Información Institucional

 

NATUREZA DO COLEF GALICIA
O Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia (en diante, COLEF Galicia) é unha entidade de dereito público, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins.
 
O COLEF Galicia executarán as competencia que prevén as leis de aplicación, os Estatutos Xerais e Particulares, así como as regulamentacións internas que o desenvolven, e entre as súas misións fundamentais está:
 
 1. A ordenación do exercicio da profesión, dentro do marco legal respectivo e no ámbito das súas competencias.
 2. A representación exclusiva da profesión nos casos nos que estea suxeita a colexiación obrigatoria.
 3. A defensa dos dereitos e intereses profesionais dos seus colexiados/ as.
 4. Velar pola satisfacción dos intereses xerais relacionados co exercicio da profesión, en especial, a protección dos intereses dos consumidores/ as e usuarios/ as dos servizos dos seus colexiados/ as.
 5. O control deontolóxico.
 6. Cooperar na mellora dos estudos conducentes á obtención de títulos que habiliten para o exercicio das correspondentes profesións.
 7. Lograr a constante mellora do nivel de calidade das prestacións profesionais das persoas colexiadas, promovendo a formación e o seu perfeccionamento. Colaborar coas administracións públicas no exercicio das súas competencias, nos termos previstos na lexislación vixente.
 8. A aplicación do réxime disciplinario dos profesionais colexiados/ as, en garantía da sociedade e o cumprimento da función social de promoción, ensino e desenvolvemento da educación e cultura física na súa máis ampla concepción.
 
Todo iso sen prexuízo da competencia das administracións públicas por razón da relación funcionarial.
 
 
FUNCIÓNS DO COLEF GALICIA NO SEU ÁMBITO TERRITORIAL
Son funcións do COLEF GALICIA:
 
 1. Exercer no seu ámbito a representación e defensa da profesión.
 2. Ordear no marco das súas competencias a actividade das súas colexiadas e dos seus colexiados, velando pola ética e dignidade profesional destas e estes, así como conciliando os seus intereses co interese social e os dereitos dos cidadáns.
 3. Exercer a potestade disciplinaria sobre os profesionais colexiados/ as, nos termos previstos nesta lei e os seus propios estatutos.
 4. Exercer as accións legais e adoptar as medidas necesarias para evitar o intrusismo profesional e a competencia desleal.
 5. Cantas funcións redunden en beneficio da protección dos intereses dos consumidores/as e usuarios/as polos servizos das súas colexiadas e dos seus colexiados.
 6. Encargarse da cobranza das percepcións, remuneracións ou honorarios profesionais, cando o colexiado/a solicíteo libre e expresamente, nos casos nos que o colexio profesional teña creados os servizos idóneos e nas condicións que se determinen nos estatutos.
 7. Establecer e esixir as achegas económicas das persoas colexiadas.
 8. Elaborar e aprobar os orzamentos anuais de ingresos e gastos, así como as contas e liquidacións orzamentarias.
 9. Organizar actividades dirixidas á formación e perfeccionamento profesional das colexiadas e os colexiados.
 10. Participar de forma activa coas entidades de formación dos futuros titulados/ as na mellora dos plans de estudo e a súa preparación.
 11. Organizar actividades e servizos comúns de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión e análogos que sexan de interese para os colexiados/ as, así como de cobertura de posibles responsabilidades civís contraídas por eles/ as mesmos no exercicio da súa profesión.
 12. Intervir como mediador nos conflitos profesionais que xurdan entre as persoas colexiadas.
 13. Relacionarse e coordinarse con outros colexios profesionais, así como cos consellos galegos de colexios.
 14. Informar daqueles proxectos de normas que elabore a Comunidade Autónoma de Galicia que lles afecten ás/os profesionais que agrupa ou se refiran aos fins ou funcións a elas e a eles encomendados.
 15. Participar nos órganos consultivos da Administración de Galicia cando esta requírao ou así se estableza na normativa vixente e designar representantes en calquera xulgado ou tribunal en que se esixan coñecementos relativos ás materias específicas, sempre que sexan requiridos para iso nos termos establecidos na Lei de axuizamento civil.
 16. Emitir informes e ditames, de carácter non vinculante, en procedementos xudiciais ou administrativos en que se susciten cuestións que afecten materias da competencia profesional.
 17. Colaborar coas administracións públicas en materia das súas competencias, de acordo coas disposicións vixentes.
 18. Garantir a prestación da función polos profesionais colexiados/as.
 19. Actuar como árbitro nos conflitos entre as persoas colexiadas e terceiros, cando así o soliciten ambas as partes.
 20. Cantas outras funcións repercutan en beneficio dos intereses profesionais das colexiadas e dos colexiados e encamíñense ao cumprimento dos fins colexiais.
 21. Atender as solicitudes de información sobre os seus colexiados/ as e sobre as sancións firmes a eles/ as impostas, así como as peticións de inspección ou investigación que lle formule calquera autoridade competente dun estado membro da Unión Europea nos termos previstos na Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio.

O COLEF Galicia acordará o procedente para o desenvolvemento destas facultades.

 

 

 

Newsletter

Suscríbete para estar al día de todas nuestras novedades

Deseo recibir también las novedades del Consejo COLEF y acepto sus términos y condiciones de la Política de Privacidad.
He leído y acepto los términos y condiciones de uso recogidas en la Política de Privacidad
COLEF GALICIA
Edif. FEUGA.Despacho 20.Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 - Santiago de Compostela (A CORUÑA)
698 17 73 05
colef@colefgalicia.com
http://www.colefgalicia.com
Horario de atención al colegiado

INVERNO: De luns a venres de 09:00h a 15:00h. VERÁN (Do 1 de Xuño a 30 de Setembro): Luns a xoves de 09:00h a 14:30h. Venres de 09:00h a 14:00 h

Contacta y síguenos por redes sociales
Diseño y Desarrollo web Im3diA comunicación

Bienvenida/o a la información básica sobre las cookies de la página web responsabilidad de la entidad: Consejo COLEF.

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en tu ordenador, “smartphone” o tableta cada vez que visitas nuestra página web. Algunas cookies son nuestras y otras pertenecen a empresas externas que prestan servicios para nuestra página web.

Las cookies pueden ser de varios tipos: las cookies técnicas son necesarias para que nuestra página web pueda funcionar, no necesitan de tu autorización y son las únicas que tenemos activadas por defecto.

El resto de cookies sirven para mejorar nuestra página, para personalizarla en base a tus preferencias, o para poder mostrarte publicidad ajustada a tus búsquedas, gustos e intereses personales. Puedes aceptar todas estas cookies pulsando el botón ACEPTA TODO o configurarlas o rechazar su uso clicando en el apartado CONFIGURACIÓN DE COOKIES.

Si quires más información, consulta la “POLITICA COOKIES” de nuestra página web.

Aceptar Rechazar Configuración