Área de Usuarios
Portada > Transparencia > A Profesión

Transparencia

A Profesión

 
OS/AS EDUCADORES/AS FÍSICO DEPORTIVOS/AS
Son Educadores/as Físico Deportivos/as quen, acreditando o cumprimento dos requisitos correspondentes, atópanse incorporados/as a un colexio oficial de Educadores/as Físico Deportivos/as (COLEFs).
 
A profesión de Educador/a Físico Deportivo/a esixirá un título universitario oficial de grao vinculado directamente co exercicio da profesión da Educación Física e Deportiva, sempre que devandito título cumpra cos requisitos previstos polo Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
 
Os títulos universitarios que dan acceso á profesión son: Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, Grao en Ciencias do Deporte e Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.
 
Os/ as Educadores/ as Físico Deportivos/ as prestan un servizo á sociedade de interese público, no marco dun coidado estrito da saúde e seguridade da cidadanía e da protección da persoa consumidora e usuaria, por medio de métodos técnicos e científicos cun nivel de cualificación universitaria, propios das ciencias da actividade física e do deporte, orientados á educación integral do individuo a través da exercitación física ou deportiva. Dirixen tecnicamente e/ou interveñen directamente en todo tipo de actividades físicas que, mediante unha participación organizada, teñan por finalidade a expresión ou a mellora da condición física e psíquica, a mellora dos hábitos saudables, o desenvolvemento das relacións sociais ou o logro de resultados en competicións de todos os niveis.
 
O exercicio da profesión da Educación Física e Deportiva estará suxeito ás normas e disposicións sobre defensa da competencia, sobre competencia desleal e sobre publicidade, así como á lexislación xeral e específica sobre ordenación sustantiva da mesma. Os acordos, decisións e recomendacións dos Colexios Oficiais observarán os límites da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia.
 
Así mesmo, no exercicio profesional, os/ as Educadores/ as Físico Deportivos/ as quedan sometidos/ as á normativa legal, estatutaria e regulamentaria que resulte de aplicación, e ao fiel cumprimento das previsións contidas nos Códigos de Bo Goberno que puidesen aprobar internamente tanto os propios Colexios Oficiais como os Consellos Autonómicos e o Consello Xeral, así como das normas e usos da deontología profesional e ao consecuente réxime disciplinario colexial.
 
O exercicio profesional en forma societaria rexerase polo previsto na lexislación de referencia.
 
ACTOS PROFESIONAIS
Os/ as Educadores/ as Físico Deportivos/ as prestarán servizos de educación física e deportiva, aplicando os coñecementos e as técnicas propias das ciencias da actividade física e do deporte, e actuando mediante procedementos de análises, diagnóstico, planificación, implementación, control e avaliación, entre outras.
 
Os actos que, no exercicio da profesión, corresponden aos Educadores/ as Físico Deportivos/ as serán aqueles que se determinen por Lei. En defecto de Lei, e a título enunciativo e non limitativo, considéranse actos propios da profesión os seguintes:
 
  • A dirección e xestión, dirección técnica e coordinación deportiva en entidades públicas e privadas.
  • A actuación profesional no ensino da materia de educación física en todos os niveis educativos.
  • A actuación profesional na formación de profesionais e técnicos en ciclos formativos de formación profesional, ensinos deportivos de réxime especial, ensinos universitarios en ciencias do deporte, ensinos deportivos en formacións profesionais para o emprego e ensinos en formacións fose do sistema educativo (non formais).
  • A preparación física de equipos e deportistas, e a readaptación física no rendemento deportivo. A educación física e deportiva para a infancia e mocidade nos centros escolares e deportivos.
  • A educación deportiva, recreación deportiva e o acondicionamento físico a todo tipo de persoas e grupos, incluídos aqueles con factores de risco e/ou patoloxías, e a poboacións especiais, entre as que se incluirán nenos/ as e adolescentes, as persoas maiores, mulleres en período de xestación ou postparto, persoas con discapacidade física ou psíquica, e outros colectivos en risco de exclusión social, todo iso con excepción dos actos e competencias propias das profesións establecidas na Lei 44/2003, do 21 de novembro, de ordenación das profesións sanitarias.
  • A condución de actividades físicas de turismo activo para poboacións especiais con factores de risco.
  • O asesoramento, consultoría, avaliación, control, inspección, realización de informes periciais, visados e certificación técnica de proxectos deportivos.
 
Todo iso, sen prexuízo do resto de actos que poidan desenvolverse no marco da súa profesión nas diferentes Comunidades Autónomas que conten con regulación do exercicio profesional.

Newsletter

Suscríbete para estar al día de todas nuestras novedades

Deseo recibir también las novedades del Consejo COLEF y acepto sus términos y condiciones de la Política de Privacidad.
He leído y acepto los términos y condiciones de uso recogidas en la Política de Privacidad
COLEF GALICIA
Edif. FEUGA.Despacho 20.Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 - Santiago de Compostela (A CORUÑA)
698 17 73 05
colef@colefgalicia.com
http://www.colefgalicia.com
Horario de atención al colegiado

INVERNO: De luns a venres de 09:00h a 15:00h. VERÁN (Do 1 de Xuño a 30 de Setembro): Luns a xoves de 09:00h a 14:30h. Venres de 09:00h a 14:00 h

Contacta y síguenos por redes sociales
Diseño y Desarrollo web Im3diA comunicación

Bienvenida/o a la información básica sobre las cookies de la página web responsabilidad de la entidad: Consejo COLEF.

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en tu ordenador, “smartphone” o tableta cada vez que visitas nuestra página web. Algunas cookies son nuestras y otras pertenecen a empresas externas que prestan servicios para nuestra página web.

Las cookies pueden ser de varios tipos: las cookies técnicas son necesarias para que nuestra página web pueda funcionar, no necesitan de tu autorización y son las únicas que tenemos activadas por defecto.

El resto de cookies sirven para mejorar nuestra página, para personalizarla en base a tus preferencias, o para poder mostrarte publicidad ajustada a tus búsquedas, gustos e intereses personales. Puedes aceptar todas estas cookies pulsando el botón ACEPTA TODO o configurarlas o rechazar su uso clicando en el apartado CONFIGURACIÓN DE COOKIES.

Si quires más información, consulta la “POLITICA COOKIES” de nuestra página web.