COLEF ILLES BALEARS
Área de Usuarios
Portada > Transparència/Transparencia > Organització col·legial / Organización Colegial

Transparència/Transparencia

Organització col·legial / Organización Colegial

1. Els organismes rectors de la professió dels llicenciats en Educació Física i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, en la demarcació de les Illes Balears, són l’Il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de les Illes Balears (en endavant, Col·legi), reconegut i regulat en aquests Estatuts, i el Consell General dels Il·lustres Col·legis de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport d’Espanya, al qual s’integra.

2. El Col·legi és una corporació de dret públic, emparada per la llei i reconeguda per l’Estat i per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per complir les seves finalitats. L’ àmbit d’actuació del Col·legi és la Comunitat Autònoma esmentada. El funcionament i el règim jurídic del Col·legi són regits per la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears, pel Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual s’aprova el Reglament de col·legis professionals de les Illes Balears i restants disposicions autonòmiques d’aplicació, per la normativa estatal bàsica en matèria de col·legis professionals i serveis professionals, per l’Estatut general dels il·lustres col·legis oficials de llicenciats en Educació Física i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, per aquests Estatuts i pels reglaments i acords aprovats pels diferents òrgans corporatius en l’àmbit de les competències respectives.

3. Tots els òrgans col·legials s’han de sotmetre, pel que fa a la seva actuació i al seu funcionament, als principis democràtics i al règim de control pressupostari anual, amb les competències atribuïdes en les disposicions legals i estatutàries.

4. El Col·legi ha d’actuar com a corporació col·laboradora del Govern i de l’Administració de les Illes Balears amb l’objectiu de satisfer-ne els interessos generals, i també ha d’actuar d’acord amb el dret administratiu quan exerceixi potestats o funcions administratives.


ORGANISMOS RECTORES:

Los organismos rectores de la profesión de la Educación Física y  Deportiva, a los que les corresponde la ordenación del ejercicio de la profesión en sus ámbitos respectivos, son el Consejo General de la Educación Física y Deportiva y los Colegios Oficiales de Educadores/as Físico Deportivos/as de España.

 

PERSONALIDAD Y NATURALEZA JURÍDICA DE LAS ENTIDADES QUE LA COMPONEN:

Los Colegios Oficiales de Educadores/as Físico Deportivos/s de España son corporaciones de Derecho Público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado y por las Comunidades Autónomas respectivas, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACUERDOS SOMETIDOS A DERECHO ADMINISTRATIVO Y SU IMPUGNACIÓN:

Los actos emanados del Consejo General, en cuanto estén sujetos al Derecho Administrativo, agotan la vía administrativa y son recurribles ante la jurisdicción Contencioso-Administrativo en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

La invalidez de los actos colegiales sometidos a Derecho Administrativo se regirán por lo establecido en el procedimiento administrativo común y, en concreto, por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Los Colegios Oficiales y el Consejo General podrán impugnar los actos y disposiciones de otras Administraciones o de la organización colegial en los términos y con el enlace previsto en el procedimiento común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Newsletter

Suscríbete para estar al día de todas nuestras novedades

Deseo recibir también las novedades del Consejo COLEF y acepto sus términos y condiciones de la Política de Privacidad.
Acepto los términos y condiciones de la Política de Privacidad
COLEF ILLES BALEARS
Palma ARENA (planta baixa) Av. Uruguai, s/n
07010 - Palma (BALEARES)
971 20 26 70
info@colefillesbalears.com
http://www.colefillesbalears.com/web/
Horario de atención al colegiado

Per atenció presencial, demanar cita prèvia (info@colefillesbalears.com o gerencia@colefillesbalears.com)

Contacta y síguenos por redes sociales
Diseño y Desarrollo web Im3diA comunicación

Este sitio web utiliza cookies propias para recopilar información y optimizar su visita. Usted puede permitir su uso expresamente o rechazarlo, así como cambiar su configuración siempre que lo desee. De seguir navegando sin cambiar configuración, acepta el uso de cookies en nuestro sitio. Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.